top of page

Rokku Mi Rokka


We are very proud to be part of this compilation CD featuring only Luxembourgish artists.

All the money raised goes to Rokku Mi Rokka who do an incredible job helping disabled people in Senegal.

Further details can be found on their homepage, Facebook page and here.

"Rokku Mi Rokka ass eng lëtzebuergesch ASBL déi sech sait 2012 am Senegal, Mboro aktiv fir eng besser Integratioun vun Mënschen mat enger Behënnerung asetzt. Eis Aarbescht dohannen besteet aus 3 groussen Schwéierpunkten: Atelier: mir hun während deenen 3 Joer en Atelier opgeriicht an Ausbildungen an der Serigraphie an Schneiderei organiséiert fir Leit mat enger Behënnerung. Déi Leit mat enger Behënnerung kënnen elo am Atelier schaffen, an hu sou eng fest Aarbescht an en fest Akommens. Pédagogique: Mir hun duerch d’Zesummenaarbescht mat veier Schoulen 25 Kanner mat enger Behënnerung erméiglecht, regelméisseg eng Schoul ze besichen. Während eisen Openthalten hu mer individuell pedagogësch mat de Kanner an mam Schoulpersonal geschafft, an d’Kanner goufen vun eisem Kiné betreit. Ausserdeem financéiren mer den Schoultransport, Internatskäschten, Schoulgebühren, Schoulmaterial .... . Zurzeit bekemmert sech RMR em mei wei 50 Kanner mat Behennerung Médical: Zesummen mat eiser Infirmière maache mer am medizineschen Beraich eng ganz wichteg Preventiounsaarbescht. Duerch gezielt medezinesch Agrëffer versiche mer, Behënnerungen, déi duerch Accidenter an schlechter medezinescher Betreiung entstaanen sin, sou gudd wi méiglech ze behandelen fir dass déi Leit dono en méiglechst normalt Liewen féiren kënnen. Mir finanzéiren déi néideg Operatiounen, Kinésithérapien, Hëllefsmëttel wéi Rollstill oder Prothesen, an garantéiren dono den néidegen Suivi. Centre d’Accueil: Fir dat ganzt wat mer bis elo op d’Been gestallt hun ofzeronnen, si mer sait dësem Joer am gaangen en neien Projet op d’Been ze stellen. Mir wëllen en Centre d’accueil opbauen, wou ënner aanerem eng Dagesbetreiung fir Kanner/Jugendlecher mat enger Behënnerung, Berodung fir Famillien, Kiné, an Preventiounsaarbescht ugebueden gin. Fir dëse Projet ze finanzéiren hu mer d‘Campagne « Eng Zill ass näicht ze vill » op d’Been gestallt. Ennerstëtzt eisen Projet an kaaft fir 5 Euro eng Zill vun eisem Centre d’Accueil bei engen vun eisen Manifestatiounen, oder maacht eis en Don mam Vermierk „eng Zill ass näicht ze vill“ op eisen Konto: LU71 0030 4742 6768 0000 (BGL BNP Paribas) Weider Info’s zur ASBL fann der op www.rokkumirokka.lu www.rmr-cashback.de Rokku Mi Rokka asbl 2, rue du puits L-9380 Merscheid/Putscheid"

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page